Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασμού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού (ΠΕΝΕΔ 2003)  Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού επεξεργαστών ειδικού σκοπού για ενσωματωμένα συστήματα με έμφαση στις εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, ασύρματων δικτύων και τηλεπικοινωνιών και η αποτίμηση αυτής σε πραγματικές βιομηχανικές εφαρμογές.

  Γενικοί στόχοι του έργου και αναμενόμενα ερευνητικά αποτελέσματα είναι:

  1. η ανάπτυξη μεθοδολογίας (ροή σχεδιασμού) σχεδιασμού επεξεργαστών ειδικού σκοπού,


  2. η ανάπτυξη σχεδιαστικών τεχνικών για την υλοποίηση των επιμέρους τμημάτων της μεθοδολογίας,


  3. η ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων σχεδιασμού (prototype CAD tools) που θα υλοποιούν τα κρίσιμα και υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας βήματα της μεθοδολογίας και θα πλαισιώνουν υπάρχοντα ακαδημαϊκά ή εμπορικά εργαλεία σχεδιασμού,


  4. η ανάπτυξη πρωτότυπων επεξεργαστών σε τεχνολογία FPGA εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία στα παραπάνω πεδία εφαρμογών (πολυμέσα, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών),


  5. η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας σε πραγματικές βιομηχανικές εφαρμογές όπως αυτές θα καθοριστούν σε συνεργασία με το 2ο Ανάδοχο Φορέα,


  6. η πραγματοποίηση δύο διδακτορικών διατριβών οι οποίες θα εκπονούνται παράλληλα και συμπληρωματικά για την υλοποίηση των παραπάνω.


  Στο έργο εντάσσονται δύο επιμέρους ερευνητικές κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν:

  1. την ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού επεξεργαστών συνόλου εντολών ειδικού σκοπού (Application Specific Instruction Set Processor-ASIP).


  2. την ανάπτυξη επαναπροσδιορίσιμων επεξεργαστών συνόλου εντολών (Reconfigurable Instruction Set Processor-RISP).

  Η πρώτη κατεύθυνση εντάσσεται στο αντικείμενο έρευνας της διδακτορικής διατριβής για τον ερευνητή Νικόλαο Καββαδία, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση αποτελεί το αντικείμενο έρευνας για τον ερευνητή Νικόλαο Βασιλειάδη.


 1. Π1.1: Ν. Καββαδίας, Ν. Βασιλειάδης: "Επισκόπηση Βιβλιογραφίας για το Σχεδιασμό Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού". (pdf)


 2. Π2.1: Ν. Καββαδίας, Ν. Βασιλειάδης: "Τεχνικές Ανάλυσης των Εφαρμογών με Χρήση Υποδομής Μεταγλωττιστή". (pdf)


 3. Π3.1: Ν. Καββαδίας: "Καθορισμός του Γενικού Αρχιτεκτονικού Περιγράμματος για Επεξεργαστές Ειδικού Σκοπού Συνόλου Εντολών". (pdf)


 4. Π3.2: Ν. Βασιλειάδης: "Καθορισμός του Γενικού Αρχιτεκτονικού Περιγράμματος για Επαναπροσδιορίσιμους Επεξεργαστές Συνόλου Εντολών". (pdf unavailable)


 5. Π4.1: Ν. Καββαδίας: "Τεχνικές Γέννησης και Επιλογής Εντολών για Επεξεργαστές Ειδικού Σκοπού Συνόλου Εντολών". (pdf)


 6. Π4.2: Ν. Βασιλειάδης: "Τεχνικές Γέννησης και Επιλογής Εντολών για Επαναπροσδιορίσιμους Επεξεργαστές Συνόλου Εντολών". (pdf unavailable)


 7. Π5.1: Ν. Καββαδίας: "Καθορισμός της Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός του ASIP". (pdf)


 8. Π5.2: Ν. Βασιλειάδης: "Καθορισμός της Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός του RISP". (pdf unavailable)


 9. Π6.1: Ν. Καββαδίας, Ν. Βασιλειάδης: "Αποτίμηση της Μεθοδολογίας Σχεδιασμού ΕΕΣ με Προτυποποίηση σε FPGA". (pdf)


 10. Π7.1: Ν. Καββαδίας: Διδακτορική Διατριβή - "Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού επεξεργαστών ειδικού σκοπού". (pdf)


 11. Π7.2: Ν. Βασιλειάδης: Διδακτορική Διατριβή. (pdf unavailable)


  Το έργο συγχρηματοδοτείται

  • 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


  • 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας


  • και από τον Ιδιωτικό Τομέα


  στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Ανανεώθηκε από τον
Νικόλαο Καββαδία στις 12 Μαΐου 2008